Hilal Gençlik SK
Adres : Ayvansaray Mah. Kariye Camii Sok. No:27
Telefon : 0 212 635 85 56