Karadeniz SK
Adres : İmrahor Mah. Bestekar Selahattin Pınar Sok. No:44/B
Telefon : 0 216 533 28 97